Spelregels deelname Frits-Starter

 • De wedstrijd Frits-Starter (hierna: “Frits-Starter”) wordt georganiseerd door de stichting “Stichting FritsStarter” (hierna: de “Organisatie”).
 • Aan Frits-Starter kan worden deelgenomen door jonge ambitieuze en talentvolle ondernemers, sporters en musici en anderen die een goed idee hebben. Deelname is mogelijk vanaf 18 jaar.
 • Je kunt je aanmelden voor deelname aan Frits-Starter tot en met 1 november 2017, uitsluitend via de website www.Frits-Starter.nl (hierna: de “Website”).
 • Een deelnemer mag slechts met één project deelnemen.
 • Na acceptatie van de aanmelding door de Organisatie wordt de deelname op de Website geplaatst. De Organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om een aanmelding niet te accepteren, indien de aanmelding naar de mening van de Organisatie niet aansluit bij de inhoud en geest van de wedstrijd.
 • Op de Website kunnen bezoekers hun stem uitbrengen op deelnemers. Het aantal stemmen is uitdrukkelijk niet bepalend voor het oordeel van het panel, maar zal wel worden meegenomen bij de beoordeling.
 • Het panel nomineert uit de door de Organisatie geaccepteerde inzendingen maximaal 10 deelnemers, die doorgaan naar de pitchronde. Uiterlijk 1 december 2017 word je als deelnemer geïnformeerd of je al dan niet mag deelnemen aan de pitchronde. Tijdens de pitchronde zal de deelnemer zijn/haar idee presenteren aan het panel (onder leiding van de voorzitter, Frits van Eerd).
 • De voor de pitchronde geselecteerde deelnemers zullen na 1 december 2017 nadere informatie ontvangen over o.a. de datum, tijdstip, locatie en inhoud van de pitchronde.
 • Tijdens een uitreiking worden één of meerdere winnaars door de Organisatie bekend gemaakt. Om als deelnemer van de pitchronde als (één van de) winnaar(s) uitgeroepen te worden, dien je aanwezig te zijn bij de uitreiking.
 • De deelnemer(s) met het volgens het panel meest veelbelovende project wint (winnen) een prijs. Deze prijs kan bestaan uit een financiële bijdrage in de vorm van een geldlening, coaching of een ander soort van hulp.
 • Over de stemmingsrondes en de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • De deelnemer(s) van Frits-Starter zullen medewerking verlenen aan publiciteit rondom Frits-Starter.
 • De deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn/haar project, naam en profielfoto na inschrijving op de Website worden geplaatst en op social media en – eventueel - in de communicatie wordt gebruikt.
 • Persoonsgegevens die in het kader van Frits-Starter van deelnemers worden verkregen, zullen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van Frits-Starter en zullen niet worden verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van Frits-Starter. Bovendien is de Privacyverklaring, zoals vermeld op de Website, van toepassing.
 • De Organisatie behoudt zich het recht voor te allen tijde deelnemers uit te sluiten ingeval van fraude.
 • Deelname aan de wedstrijd is geheel voor eigen risico. De Organisatie is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) Frits-Starter.
 • De deelnemer vrijwaart de Organisatie tegen aanspraken van derden ter zake van het door de deelnemer ingebrachte project en/of inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.
 • De Organisatie beslist over alle onderwerpen waarin deze spelregels niet voorzien.
 • Indien je vragen hebt over Frits-Starter kun je contact opnemen via Frits-Starter@jumbo.com.